អ្នកតំណាង
 

ទាំងនេះ​គឺជា​ឈ្មោះ​បុគ្គលិក​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីនទ្រី​ ដែល​អាច​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់​ទំនង​បាន នៅ​ពេល​មាន​បញ្ហា​អ្វី​មួយ ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សេវា​កម្ម​របស់​​ក្រុម​ហ៊ុន​ស៊ីន​ទ្រី ​។


អ្នកតំណាង
ខ័ណ្ឌ

 ឈ្មោះ​អ្នកតំណាងទូរស័ព្ទ 
លោក ពៅ ច័ន្ទដារ៉ា012 37 66 83


សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
 
ព្រឹត្តិការណ៍