ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 បុគ្គលិកសេវាអតិថិជន (ស្រី)

បិទនៅថ្ងៃ : 30-11-2021
ទីតាំង : ភ្នំពេញ

បុគ្គលិកសេវាអតិថិជន (ប្រុស)

បិទនៅថ្ងៃ : 30-11-2021
ទីតាំង : ភ្នំពេញ


<< 1 >> 


សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
 
ព្រឹត្តិការណ៍