វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO
 


គោល​បំណង​តែ​មួយ​គត់​របស់​ក្រុមហ៊ុន គឺ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​អោយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្លាយ​ជា​រាជធានីដែលគ្មានសំរាម​។ ហេតុនេះ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​អោយ​បាន​ល្អ​សំរាប់​បរិស្ថាន​ល្អ​ និង​សោភ័ណ​ភាព​ស្អាត​។ ដើម្បី​រក្សា​បាន​នូវ​គុណភាព​ទាំង​នោះ​ ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​ខិត​ខំ​ពង្រឹង​នូវ​សេវា​កម្ម​របស់​ខ្លួន ​និង​អនុវត្ត​អោយ​បាន​នូវ​លក្ខ​ខណ្ឌ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​វិញ្ញាបន​ប័ត្រ​ ISO​ ។ ​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001:2000 នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ2006 និង​បន្ទាប់​មក ​ISO 9001:2008 នៅក្នុងឆ្នាំ 2012។


សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
 
ព្រឹត្តិការណ៍