សេវាកម្មបន្ថែម
 

ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីនទ្រី មាន​សេវា​កម្ម​បន្ថែម​ (Extra ​Service)​ សំរាប់​ជួយ​ដល់​អតិថិ​ជន​ដែល​មាន​បរិមាណ​សំរាម​ច្រើន​ខុស​ពី​ធម្មតា​​សំរាប់​សេវា​កម្ម​ Extra Service នេះ​គឺ​យើង​គិត​ថ្លៃ​យ៉ាង​សមរម្យ​បំផុត​ដោយ​ផ្អែក​ទៅ​លើ​បរិមាណ​សំរាម​ចំងាយ​នៃ​ទីតាំង​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ទីតាំង​ ប្រភេទ​នៃ​​សំរាម​ និង​មធ្យោ​បាយ​នៃ​ការ​សម្អាត ប្រមូល និង​ដឹក​ជញ្ជូន​។
សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
 
ព្រឹត្តិការណ៍