ប្រតិបត្ដិការ
 ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីនទ្រីទទួល​សិទ្ធិពី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុងការ​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​បោស​សម្អាតប្រមូល និង​ដឹក​ជញ្ជូន​សំណល់​រឹង(សំរាម) លើ​ដែន​ដី​រដ្ឋបាល​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញទាំងមូល​ ។ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​គ្រប​ដណ្តប់ ១២ ខណ្ឌ ស្មើនឹង ៩៦ សង្កាត់ នាពេល​បច្ចុប្បន្ន ។
សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
 
ព្រឹត្តិការណ៍