ទំនាក់ទំនង
 


ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី (ខេមបូឌា)-ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ១០ ផ្លូវ១០៩ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥ ៨៥២
ទូរសារ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥ ៨៥៤
អីុម៉ែល : info@cintri.com.kh
គេហទំព័រ : www.cintri.com.khក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី (ខេមបូឌា)-សាខាខេត្តបាត់ដំបង

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ៥៣ ៩៥២ ១៦៨
ទូរសារ : (៨៥៥) ៥៣ ៩៥២ ១៦៩
អីុម៉ែល : info.btb@cintri.com.khក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី (ខេមបូឌា)-សាខាខេត្តកំពង់ចាម

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវលេខ៨៥ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ៤២ ៩៤១ ១៦៨
ទូរសារ : (៨៥៥) ៤២ ៩៤១ ១៦៩
អីុម៉ែល : info.kpc@cintri.com.kh


សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
 
ព្រឹត្តិការណ៍