ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម ស៊ីនទ្រី ចេញជូនដំណឹង ពីភាពរអាក់រអួលលើការប្រមូលសំរាម ដោយសារកម្មករតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស និងបញ្ហាបាតុកម្មបិទផ្លូវ ឆ្ពោះទៅលីលានចាក់សំរាមដង្កោ
 

ចេញជូនដំណឹង ពីភាពរអាក់រអួលលើការប្រមូលសំរាម ដោយសារកម្មករតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស និងបញ្ហាបាតុកម្មបិទផ្លូវ ឆ្ពោះទៅលីលានចាក់សំរាមដង្កោ                         សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៧២៦-៥៧៣
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
ព្រឹត្តិការណ៍